Search on the site:

Unique visitors:

free counters

Contacteaza-ne pe Facebook:

 
 

Visits on this site:

  • Articles View Hits : 1625656

Calendarul desfășurării competiției

Etapele premergătoare acestei competiţii se vor desfăşura după cum urmează:

1. 15 februarie - 31 martie- Organizarea şi derularea fazei locale a competiţiei de comunicări şi referate

1.1. Răspund facultăţile membre ale AFER

1.2. Postare pe site-urile facultăţilor

2. 01 - 05 aprilie - Selecţia lucrărilor care vor participa la faza naţională

      2.1. Răspund facultăţile membre ale AFER

      2.2. Completarea „Atestatului” pentru fiecare lucrare selectată (Anexa 1 la Regulament, vezi site-ul AFER)

3. 05 - 10 aprilie - Înscrierea titlului lucrărilor în competiţia naţională

      3.1. Facultăţile transmit titlul lucrărilor selectate către organizatorii fazei naţionale

4. 10 - 20 aprilie - Transmiterea electronică a lucrărilor către organizatori

      4.1. Lucrările, respectând condiţiile de tehnoredactare cerute de către organizatori, vor fi transmise acestora (fără a se menţiona cadrul didactic îndrumător)

5. 20 - 25 aprilie - Confirmarea acceptării lucrărilor şi întocmirea programului

      5.1. Răspunde colectivul de organizare de la facultăţile gazdă

      5.2. Sinteza programului se va comunica Directorului executiv al AFER

6. 25 - 30 aprilie - Propuneri pentru constituirea comisiilor de jurizare

      6.1. Răspunde Directorul executiv cu consultarea facultăţilor

      6.2. Din comisiile de jurizare nu vor putea face parte persoane din aceeaşi facultate cu studenţii înscrişi în competiţie.

7. 03 - 05 mai- Confirmarea acceptului din partea membrilor propuşi a face parte din comisiile de jurizare

     7.1. Membrii comisiilor de jurizare transmit electronic către Directorul executiv „Declaraţia” (Anexa 2 la Regulament, vezi site-ul AFER).

8. 06 - 08 mai - Aprobarea comisiilor de jurizare şi transmiterea componenţei acestor comisii către cei interesaţi.

     8.1. Se aprobă comisiile de către Comitetul Director la propunerea Directorului executiv

     8.2. Organizatorul este obligat să păstreze confidenţialitatea comisiilor de jurizare până în momentul începerii competiţiei.

9. 09 - 12 mai - Stabilirea devizului de cheltuieli al competiţiei naţionale de catre directorul executiv al AFER impreuna cu facultăţile gazdă

10. 08 - 12 mai - Transmiterea lucrărilor (sub anonimat) către membrii comisiilor de jurizare

         10.1. Facultăţile gazdă vor transmite lucrările înscrise în competiţie fără posibilitatea de identificare a autorilor acestora.

11. 12 - 25 mai - Evaluarea conţinutului teoretic şi aplicativ al lucrărilor acceptate în program de catre membrii comisiilor de jurizare.

12. 26 - 27 mai - Desfăşurarea competiţiei în ultima săptămână a lunii mai, în zilele marti-miercuri, de către facultăţile gazdă.

Last Updated on Tuesday, 03 March 2015 21:32

Condiții de tehnoredactare

privind lucrările înscrise la Olimpiada Naţională a Economiştilor în Formare

Tehnoredactarea lucrărilor înscrise în competiţia de comunicări a fazei naţionale a Olimpiadei Studenţilor Economişti trebuie să respecte următoarele cerinţe: 

· lucrările pot fi elaborate individual sau în echipă şi pot avea maxim 10 pagini, redactate în Microsoft Word 2003; 

· formatul paginii – A4, cu marginile stânga 2,5cm, sus, jos, dreapta 2cm;

·  Titlul lucrării - font Times New Roman, mărime 14, bold, centrat;

· Autorul(ii) lucrării: font TNR, mărime 12, bold, centrat. Între titlul lucrării şi numele autorului se lasă un rând liber. ATENŢIE! Nu se trece numele cadrului didactic îndrumător;  Sub autor(i), se precizează universitatea şi facultatea pe care o reprezintă; font TNR, mărime 11, bold, centrat; 

· Rezumatul - maxim 300 de cuvinte (în limba română şi în limba engleză/franceză); font TNR, mărime 10, cursiv (italic), aliniat stânga-dreapta (Justify); între numele autorului şi rezumat se lasă un rând liber; 

· Cuvinte cheie - maxim 6 cuvinte cheie; font TNR, mărime 10; între rezumat şi cuvintele cheie se lasă un rând liber; 

· Titlurile capitolelor se scriu cu font TNR, mărime 12, bold;

·  Textul articolului se scrie cu font TNR, mărime 12, normal, spaţiere la un rând, aliniat stânga-dreapta (Justify); 

· Figurile vor fi integrate în text; sub fiecare figură se scrie centrat prescurtarea Fig. şi numărul curent urmate de explicaţii - scrise cu font TNR, mărime 11, normal. Sub fiecare figură, dacă este cazul, se menţionează sursa bibliografică cu font TNR, mărime 8, cursiv (italic); 

· Tabelele introduse în text se vor numerota cu cifre arabe. Cuvântul Tabel şi numărul curent se scriu aliniat la dreapta, deasupra tabelului, iar explicaţiile centrat pe rândul imediat următor - font TNR, mărime 11, normal. Formatarea tabelelor se realizează în mod unitar pentru întreaga lucrare. Sub fiecare tabel, dacă este cazul, se menţionează sursa bibliografică cu font TNR, mărime 8, cursiv (italic); 

· Formulele se vor redacta cu font TNR, mărime 11, normal, respectând convenţiile uzuale privind stilul şi dimensiunile pentru variabile, funcţii, vectori etc. Fiecare formulă va fi amplasată centrat şi se numerotează în dreapta, între paranteze rotunde; 

· Trimiterile la sursele bibliografice se inserează în subsolul paginii, ca note de subsol, menţionându-se numele autorilor, titlul lucrării, editura, localitatea, anul apariţiei şi pagina; 

· Bibliografia se poziţionează la sfârşitul lucrării, ordonată alfabetic după numele primului autor, indiferent de tipul sursei, sub formă de listă numerotată (scrisă cu font TNR, mărime 12, normal). Pentru titlul lucrărilor din bibliografie se foloseşte TNR, mărime 12, cursiv (italic).

Last Updated on Tuesday, 03 March 2015 21:28

Criterii de evaluare a lucrărilor

Denumirea criteriilor

Număr de puncte

maxim posibil

evaluate

I. Evaluarea conţinutului lucrării (făcută înainte de susţinere) 

60

 

1. Titlul lucrării

4

 

       1.1. se înscrie în tematica secţiunii

2

 

       1.2. este formulat clar şi concis

2

 

2. Structura şi stilul lucrării

6

 

       2.1. structura (introducere, cuprins, concluzii, bibliografie)

1

 

       2.2. stilul (redactare, logica derulării, expresivitatea ilustraţiilor grafice)

2

 

       2.3. rezumatul (max. ½ pagină) în limba română şi limba engleză/ franceză

2

 

       2.4. cuvinte cheie

1

 

3. Conţinutul teoretic

8

 

       3.1. reflectarea conceptelor, teoriilor, noţiunilor; folosirea corectă a acestora

5

 

       3.2. utilizarea bibliografiei (este legată strict de subiect, grad de prelucrare, citarea corectă a surselor, actualitatea surselor folosite etc.)

3

 

4. Cercetarea aplicativă

42

 

       4.1. complexitatea cercetării (mono/pluri/interdisciplinară)

8

 

       4.2. alegerea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor folosite; corectitudinea şi oportunitatea acestora

6

 

       4.3. profunzimea analizei şi pertinenţa concluziilor 

8

 

       4.4. originalitatea demersului de cercetare; noutatea şi aplicabilitatea acestuia

10

 

      4.5. creativitatea; inovarea

10

 

II. Evaluarea susţinerii

40

 

5. Siguranţa şi persuasiunea expunerii

15

 

     5.1. stăpânirea temei (expunere liberă sau citirea unui rezumat/slide)

5

 

     5.2. concizia şi logica expunerii; capacitatea de sinteză

5

 

    5.3. folosirea materialelor expozitive şi expresivitatea acestora

5

 

6. Claritatea şi siguranţa răspunsurilor la întrebări

15

 

7. Participarea la dezbateri pe baza referatelor prezentate de ceilalţi competitori 

10

 

TOTAL

100

 

Last Updated on Tuesday, 03 March 2015 21:32